Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Anglické slovíčka - Prezeranie pamiatok

 sights
 pamiatky ticket
 vstupenka, lístok
 sightseeing
 prezeranie pamiatok opening times
 otváracie hodiny
 city centre
 centrum mesta gift shop
 obchod so suvenírmi
 tourist
 turista souvenir
 suvenír
 map
 mapa taxi
 taxík
 square
 námestie underground
tube
 metro
 avenue
 široká ulica, trieda bus
 autobus
 street
 ulica go by bus
 ísť autobusom
 castle
 zámok tourist information
 informácie pre turistov
 palace
 palác turn left
 zabočiť doľava
 cathedral
 katedrála turn right
 zabočiť doprava
 church
 kostol go straight
 ísť rovno
 bridge
 most go across
 prejsť cez
 museum
 múzeum go around the corner
 ísť za roh
 tower
 veža point of interest
 bod záujmu
 gate
 brána be silent
 byť potichu
 wall
 stena, múr build
 postaviť
 statue
 socha was built
 bol postavený
 abbey
 opátstvo century
 storočie
 collection
 zbierka king
 kráľ
 memorial
 pamätník queen  
 kráľovná
 marketplace
 trh duke  
 vojvoda
 entrance
 vstup duchess  
 vojvodkyňa
 exit
 východ royal  
 kráľovský
 admission
 vstupné royal family  
 kráľovská rodina
 price
 cena residence  
 sídlo
 guide
 sprievodca attraction  
 atrakcia
 queue
/ line
 rad must-see attraction  
 atrakcia, ktorú musíš vidieť
 crowded
 preplnený impressive  
 ohromujúci
 audio guide
 audio sprievodca spend
 tráviť (čas), utrácať (peniaze)

Príklady použitia a frázy

How do you usually spend your holiday? Ako zvyčajne tráviš dovolenku?

I love history and architecture. That´s why I usually go sightseeing. Zbožňujem dejiny a architekúru. Preto si zvyčajne chodím prezerať pamiatky.

Excuse me, could you please tell me how I can get to Washington Square? Prepáčte, mohli by ste mi prosím povedať, ako sa dostanem na Washingtonské námestie?

Go straight and then turn the second right. Choďte rovno a potom zabočte na druhej ulici doprava.

Where is the entrance to the museum? Kde je vstup do múzea?

Go around the corner here and you will see it. Zabočte za roh tu a uvidíte ho.

How much does the ticket to Buckingham Palace cost? Koľko stojí lístok do Buckinghamského palácu?

The admission price for adult is £ 35.60. Vstupné pre dospelého je 35,60 libier.

Buckingham Palace is the London residence of the monarchy of the United Kingdom. Buckinghamský palác je londýnske sídlo monarchie Veľkej Británie.

The palace was built in 1703. Palác bol postavený v roku 1703.

Let´s go to the gift shop to buy some souvenirs! Poďme do obchodu so suvenírmi kúpiť nejaké suveníry!

I´m really tired. Let´s take a taxi! Som fakt unavený. Vezmime si taxík.

Please, be silent in the cathedral. V katedrále buďte potichu, prosím.

The queue in front of the Louvre Museum is really long. Rad pred múzeom v Louvre je naozaj dlhý.

The city centre is crowded with tourists. Centrum mesta je preplnené turistami.

Westminster Abbey in London is very impressive. Westminsterské opátstvo v Londýne je naozaj ohromujúce.

The Eiffel Tower is a must-see attraction in Paris. Eiffelova veža je atrakcia, ktorú musíš vidieť v Paríži.

Budú sa ti hodiť tieto slovíčka? Stiahni si ich.

Share This