Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Anglické slovíčka - Prezeranie pamiatok

 sights    
 pamiatky ticket    
 vstupenka, lístok
 sightseeing    
 prezeranie pamiatok opening times    
 otváracie hodiny
 city centre    
 centrum mesta gift shop    
 obchod so suvenírmi
 tourist    
 turista souvenir    
 suvenír
 map    
 mapa taxi    
 taxík
 square    
 námestie underground    
tube    
 metro
 avenue    
 široká ulica, trieda bus    
 autobus
 street    
 ulica go by bus    
 ísť autobusom
 castle    
 zámok tourist information    
 informácie pre turistov
 palace    
 palác turn left    
 zabočiť doľava
 cathedral    
 katedrála turn right    
 zabočiť doprava
 church    
 kostol go straight    
 ísť rovno
 bridge    
 most go across    
 prejsť cez
 museum    
 múzeum go around the corner    
 ísť za roh
 tower    
 veža point of interest    
 bod záujmu
 gate    
 brána be silent    
 byť potichu
 wall    
 stena, múr build    
 postaviť
 statue    
 socha was built    
 bol postavený
 abbey    
 opátstvo century    
 storočie
 collection    
 zbierka king    
 kráľ
 memorial    
 pamätník queen    
 kráľovná
 marketplace    
 trh duke    
 vojvoda
 entrance    
 vstup duchess    
 vojvodkyňa
 exit    
 východ royal    
 kráľovský
 admission    
 vstupné royal family    
 kráľovská rodina
 price    
 cena residence    
 sídlo
 guide    
 sprievodca attraction    
 atrakcia
 queue    
/ line    
 rad must-see attraction    
 atrakcia, ktorú musíš vidieť
 crowded    
 preplnený impressive    
 ohromujúci
 audio guide    
 audio sprievodca spend    
 tráviť (čas), utrácať (peniaze)

Príklady použitia a frázy

How do you usually spend your holiday? Ako zvyčajne tráviš dovolenku?

I love history and architecture. That´s why I usually go sightseeing. Zbožňujem dejiny a architekúru. Preto si zvyčajne chodím prezerať pamiatky.

Excuse me, could you please tell me how I can get to Washington Square? Prepáčte, mohli by ste mi prosím povedať, ako sa dostanem na Washingtonské námestie?

Go straight and then turn the second right. Choďte rovno a potom zabočte na druhej ulici doprava.

Where is the entrance to the museum? Kde je vstup do múzea?

Go around the corner here and you will see it. Zabočte za roh tu a uvidíte ho.

How much does the ticket to Buckingham Palace cost? Koľko stojí lístok do Buckinghamského palácu?

The admission price for adult is £ 35.60. Vstupné pre dospelého je 35,60 libier.

Buckingham Palace is the London residence of the monarchy of the United Kingdom. Buckinghamský palác je londýnske sídlo monarchie Veľkej Británie.

The palace was built in 1703. Palác bol postavený v roku 1703.

Let´s go to the gift shop to buy some souvenirs! Poďme do obchodu so suvenírmi kúpiť nejaké suveníry!

I´m really tired. Let´s take a taxi! Som fakt unavený. Vezmime si taxík.

Please, be silent in the cathedral. V katedrále buďte potichu, prosím.

The queue in front of the Louvre Museum is really long. Rad pred múzeom v Louvre je naozaj dlhý.

The city centre is crowded with tourists. Centrum mesta je preplnené turistami.

Westminster Abbey in London is very impressive. Westminsterské opátstvo v Londýne je naozaj ohromujúce.

The Eiffel Tower is a must-see attraction in Paris. Eiffelova veža je atrakcia, ktorú musíš vidieť v Paríži.

Budú sa ti hodiť tieto slovíčka? Stiahni si ich.

Share This