Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Chystáte sa na pracovný pohovor? Dúfame, že vám tieto anglické slovíčka a frázy pomôžu. :-)

 

apply for a job uchádzať sa o prácu responsible for zodpovedný za
 interview pohovor work overtime pracovať nadčas
 interviewer  ten, kto vedie pohovor salary plat
 applicant uchádzač job description popis práce
 employer zamestnávateľ references referencie
 employee zamestnanec referees osoby, kt. poskytli ref.
 hobbies  koníčky, hobby trial period skúšobná doba
 skills zručnosti work shifts pracovať na smeny
 strengths silné stránky employment contract pracovná zmluva
 weaknesses slabé stránky flexible pružný
 experience skúsenosti duty povinnosť
 education vzdelanie staff personál
 training  školenia, kurzy day off deň voľna
 lead a team viesť tím expect očakávať
 qualifications
 kvalifikácia, odbornosť boss

 šéf

 fill in the form
 vyplniť formulár subordinate
 podriadený
 be interested in  zaujímať sa o unemployed nezamestnaný
 position  pozícia start working
 začať pracovať
 working hours  pracovná doba be promoted
 byť povýšený
 full time  na plný úväzok be fired
 byť vyhodený
 part time  na čiastočný úväzok be accepted
 byť prijatý

 

 

Príklady použitia a frázy:

How are you today?   Ako sa dnes máte?

Did you have any trouble finding us?   Nemali Ste problém nás nájsť?

What do you know about our organization?   Čo viete o našej organizácii?

Why would you like to work in our company?  Prečo by Ste chceli pracovať v našej spoločnosti?

Tell me about yourself.   Povedzte mi o sebe.

What are your hobbies?  Aké máte koníčky?

Do you have any experience with leading people?   Máte nejaké skúsenosti s vedením ľudí?

Could you tell me about your last job?   Mohli by Ste mi povedať niečo o svojej poslednej práci?

What is your greatest work achievement?  Čo bol Váš najväčší úspech?

How long did you work there?   Ako dlho Ste tam pracovali?

What were your responsibilities?  Za čo Ste boli zodpovední?

I was responsible for organizing meetings.   Bol som zodpovedný za organizovanie schôdz/stretnutí.

What are your salary expectations?  Aké sú Vaše očakávania ohľadom platu?

What do you consider your greatest strength?  Čp považujete za svoju najsilnejšiu stránku?

Could you tell me what your greatest weakness is?   Mohli by Ste mi povedať, čo je Vaša najslabšia stránka?

May I ask you why you are interested in this position?   Môžem sa Vás spýtať, prečo sa zaujímate o túto pozáciu?

Why do you think we should hire you?   Prečo si myslíte, že by sme mali prijať Vás?

Share This