Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Prehľad základných anglických slov a fráz, ktoré učite využiješ pri cestovaní do zahraničia, keď sa budeš ubytovávať v hoteli alebo v penzióne. V prehľade nájdeš aj najčastejšie používané frázy a ukážky, ako slovíčka použiť v praxi.

Prajeme Ti peknú dovolenku alebo pracovnú cestu a dúfame, že Ti naše slovíčka pomôžu. ;-)

Hotel, anglické slovíčka, slovná zásoba, best english, nitra
 hotel
 hotel
prolong the stay
 predĺžiť si pobyt
vacancy
 voľné izby
tourist office
informačné centrum
single room
 jednolôžková izba
internet access
 prístup k internetu
double room
 dvojlôžková izba
guide
 sprievodca
accommodation
 ubytovanie
sights
 pamiatky
stay
 pobyt
 hire,
rent
 prenajať si
receptionist
 recepčná
motorbike
 motorka
 reservation
 rezervácia
enjoy
 vychutnať si, užiť si
book a room
 rezervovať si izbu
beautiful
 krásny
pay deposit
 zaplatiť zálohu
journey
 cesta
cancel
 zrušiť
dangerous
 nebezpečný
view of the sea
 výhľad na more
trip
 výlet
half board
 polpenzia
beach
 pláž
full board
 plná penzia
sauna
 sauna
all inclusive
 všetko v cene
swimming pool
 bazén
wake-up call
 budenie cez telefón
sunbathe
 opaľovať sa
luggage
 batožina
gym
 telocvičňa
lounge
 salónik
wild nature
 divá príroda
lift,
elevator
 výťah
weather forecast
 predpoveď počasia
lift out of order
 výťah nefunguje
air conditioning
 klimatizácia
stairs
 schody
get lost
 stratiť sa
floor
 poschodie
lost
 stratil
chambermaid
 chyžná
lost and found
 straty a nálezy
laundry
 špinavé prádlo
take a bus
 ísť autobusom
dirty,
noisy
 špinavý, hlučný
take a plane
 ísť lietadlom
complain
 sťažovať sa
 
fare
 cestovné
hotel manager
 riaditeľ hotela
get away
 vypadnúť, zmiznúť
recommend
 odporučiť
meet
 stretnúť sa s, zoznámiť sa s
hostel
 ubytovňa
look around
 rozhliadnuť sa
stay over night
 zostať cez noc
relax
 relaxovať, oddychovať

 

 

Booking / Rezervovanie

Can I book a room please? Môžem si rezervovať izbu?

Do you have any vacancies? Máte nejaké voľné izby?

What kind of room would you like? Aký typ izby by ste chceli?

I’d like a single room /
double room /
suite.
Chcel by som jednolôžkovú izbu / dvojlôžkovú izbu / apartmán.

From what date? Od akého dátumu?

How many nights would you like to stay? Na koľko nocí by ste chceli zostať?

How long will you be staying for? Aký dlhý bude Váš pobyt?

One night /
two nights /
a week.
Jednu noc / dve noci / týždeň.

What’s the price per night? Aká je cena za noc?

Is breakfast included? Sú v tom aj raňajky?

Does the room have internet access /
air conditioning?
Má izba aj internetové pripojenie / klimatizáciu?

Is there a swimming pool / 
 
sauna / 
 
gym / 
 
lift? Je tam bazén / sauna / telocvična / výťah?

Do you allow pets? Zvieratká sú povolené?

Do you have wheelchair access? Máte prístup pre vozík?

Do you have a car park? Máte parkovisko?

The room has a shared bathroom. Izba má spoločnú kúpeľňu.

I’d like a room with an en-suite bathroom /
a sea view /
a balcony.
Chcel by som izbu s kúpeľňou / výhľadom na more / balkónom.

I’d like half board /
full board.
Chcel by som polpenziu / plnú penziu.

Could we have an extra bed? Mohli by sme dostať posteľ naviac?

I would like to cancel the reservation. Chcel by som zrušiť rezerváciu.

I have paid the deposit already. Už som zaplatil zálohu.

At the reception / Na recepcii

Do you have a reservation?  Máte rezerváciu?

What time is breakfast? Kedy sú raňajky?

Where is the restaurant? Kde je reštaurácia?

What time is the restaurant open for dinner? Kedy je reštaurácia otvorená na večeru?

Dinner is served between 6pm and 9.30pm. Večera sa podáva medzi 18:00 a 21:30 hod.

What time is the check-out? O koľkej je odubytovanie?

Your room is on the first floor. Vaša izba je na prvom poschodí.

Where are the lifts? Kde sú výťahy?

Enjoy your stay! Prajeme Vám krásny pobyt!

Excuse me, the key doesn’t work. Prepáčte, kľúč nefunguje.

There’s no toilet paper /
soap /
shampoo.
Nemáme toaletný papier / mydlo / šampón.

Could I have an extra blanket? Mohol by som dostať ešte jednu prikrývku?

Can I get a wake-up call for 8 a.m. please? Môžete ma zobudiť o 8 ráno, prosím?

Could you recommend me a good restaurant? Mohli by ste mi odporučiť dobrú reštauráciu?

I need to rent a car for 2 days. Potrebujem si požičať auto na dva dni.

Where is the nearest tourist office? Kde je najbližšie turistické centrum?

How far is it? Ako ďaleko to je?

Do you have a guide book please? Máte, prosím, turistického sprievodcu (knihu)?

Checking out / Odubytovanie

 I’d like to check out, please.   Chcel by som sa odubytovať.

Could you please call me a taxi?  Mohli by ste mi zavolať taxík?

I’d like to pay my bill, please. Chcel by som zaplatiť svoj účet.

I think there’s a mistake in this bill. Myslím, že v účte je chyba.

Share This