Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Things at school / Veci v škole

 blackboard  školská tabuľa  set squares  trojuhloníkové pravítko
 eraser  stierka na tabuľu  compass  kružidlo
 desk  školská lavica  pencil sharpener  strúhadlo
 eraser (am)  

rubber (br)

 guma  thumbtack (am)

drawing pin (br)

 pripináčik
 ruler  pravítko  crayons  pastelky
 scissors  nožnice  textbook  učebnica
 pencil case  peračník  exercise book  zošit
 glue  lepidlo  locker  (uzamykateľná) skrinka
 protractor  uhlomer  school bag  školská taška

People at school / Ľudia v škole

 principal (am)

headmaster (br)

 riaditeľ  janitor (am)

 caretaker (br)

 školník
 headmistress (br)  riaditeľka  nerd  šprt
 student  študent  teacher’s pet  učiteľov miláčik
pupil  žiak

 

Rooms at school / Miestnosti v škole

 laboratory / lab  laboratórium  playground  ihrisko
 language lab  jazyková učebňa  gymnasium / gym  telocvičňa
 classroom  učebňa  cloakroom  šatňa (miesto, kde si necháš kabát)
pupil  žiak  changing room  šatňa (miesto, kde sa prezliekaš)

 

Other / Iné

 attendance  dochádzka  grade (am) mark (br)  známka
 class schedule (am) timetable (br)  rozvrh  dormitory / dorm (am) student residence (br)  internát
 recess (am) break (br)  prestávka  sit / take an exam  robiť skúšku
 semester (am) term (br)  polrok  do an exam (am) pass an exam (br)  spraviť skúšku
 revise  zopakovať si  fail an exam  spraviť skúšku
 subject  predmet  certificate  certifikát, vysvedčenie

Budú sa ti hodiť tieto slovíčka? Stihani si ich.