Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Potrebuješ angličtinu v práci? Potom určite využiješ slovíčka na tému English in the office (angličtina v kancelárii). Najpoužívanejšie anglické slovíčka a frázy na komunikáciu v kancelárii a krátke ukážky rozhovorov.

 

 office kancelária noticeboard nástenka
 boss šéf folder zložka
 colleague kolega, spolupracovník paperclip kancelárska sponka
 head of department vedúci oddelenia stapler zošívačka
 receptionist recepčná printer tlačiareň
 responsible for zodpovedný za write sth down zapísať si niečo
 be in charge of mať na starosti busy zaneprázdnený
 employer zamestnávateľ check skontrolovať
 employee zamestnanec deadline termín
 expect očakávať assignment úloha, zadanie
 confirm potvrdiť schedule rozvrh
 put off (until) odložit, odsunúť vacation/ holiday dovolenka
 cancel zrušiť days off dni voľna (dovolenka)
 order prikázať home office práca z domova
 set a target dať si cieľ business card vizitka
 appointment schôdzka request žiadosť
 offer ponuka task úloha
 at a meeting na porade, stretnutí report správa, nahlásiť
 available dostupný leave a message (for) nechať odkaz (pre)
 arrange zorganizovať put through prepojiť
 performance výkon ASAP (as soon as possible) hneď ako možné


Príklady použitia a frázy:

Who is in charge of this office? Kto má na starosti túto kanceláriu?

The receptionist is responsible for sorting out the mail. Recepčná je zodpovedná za triedenie pošty.

Can you check my emails while I am on holiday? Môžeš skontrolovať moje emaily, zatiaľčo budem na dovolenke?

Pls, check the answering machine every morning. Prosím, kontroluj odkazovač každé ráno.

The meeting has been put off till next week. Stretnutie sa odložilo na budúci týždeň.

Can you put me through to Mr. Smith? Môžete ma prepojiť na pána Smitha?

I´d like to make an appointment with Mr. McKinley. Rád by som si dohodol schôdzku s pánom McKinley.

Could you please confirm you received my email? Mohli by ste, prosím, potvrdiť, že ste dostali môj email?

She is not available at the moment. She is at a meeting. Momentálne nie je dostupná. Je na stretnutí.

Is Ms. Taylor expecting you? Očakáva vás pani Taylorová?

Can I offer you a cup of tea or coffee? Môžem vám ponúknuť šálku čaju alebo kávy?

When is the deadline? Kdy je termín?

I´m sure I can meet the deadline. Som si istá, že stihneme ten termín.

Could you pass me a stapler, please? Mohol by si mi podať zošívačku, prosím?

I have an appointment at 1 o´clock. Mám schôdzku o desiatej.

The printer doesn´t work. Who do we call to report this problem? Nefunguje tlačiareň. Komu máme zavolať, aby sme mu nahlásili tento problém?

 

Krátke rozhovory:

A: Can we schedule a meeting for 3pm? Môžeme si naplánovať stretnutie na tretiu?

B: How long do you think it will take? Ako dlho si myslíš, že to zaberie?

A: Not more than 30 mins. Nie viac ako 30 minút.

B: Alright, see you at the meeting. Dobre, vidíme sa na stretnutí.

A: Did anyone call while I was out? Volal niekto, kým som bol preč?

B: Yes, Janet Jones called from ABC Company.  Áno, Janet Jones z firmy ABC.

A: Did she leave a message? Nechala odkaz?

B: Yes, you are to call her as soon as possible.  Ano, máš jej čo najskôr zavolať.

 

Stiahni si slovíčka
Share This